Біологічна активність донних відкладень - мулу Куяльницького лиману

Сульфідно-мулові грязі (пелоїди) утворюються на дні солоних водойм і являють собою тонкоструктуроване утворення, що складається з мулового розчину (рідка частина), колоїдного комплексу (тонкодисперсний компонент) і мінерального остова (хребет). У муловому розчині і колоїдному комплексі мулів, крім звичайних мінеральних солей містяться антиоксиданти, ненасичені жирні кислоти та інші біологічно активні речовини.

Антиоксиданти здатні гальмувати або усувати неферментативне вільнорадикальне окислення органічних речовин молекулярним киснем, уповільнювати багато патологічні процеси, підвищувати пружність шкірного покриву, що значно розширює сферу застосування пелоїдів і можливості створення на їх основі природних біологічно активних препаратів.

Біологічна активність пелоїдів в кінцевому підсумку визначає їх терапевтичну складову. Як показники біологічної активності пелоїдів часто використовують тести на вміст гумінових речовин, вітамінів і ферментативну активність.

У дослідженні біохімічних показників пелоїдів Куяльницького лиману використані тести на вміст аскорбінової кислоти (вітамін С), вітаміну Р і перекисьрозпадаючої активності (сумарною, без ензиматичною і ензиматичною). Відомо, що аскорбінова кислота і вітамін Р є антиоксидантами, а каталаза як фермент, що каталізує реакції руйнування токсичних форм кисневмісних сполук.

Також виконує антиоксидантну функцію. Таким чином, вибір представлених показників визначає рівень окислювачпоновлючого стану пелоїдів Куяльницького лиману в цілому.

Результати вперше виконаних біохімічних досліджень пелоїдів Куяльницького лиману - інформація про розподіл аскорбінової кислоти в поверхневому шарі (0-15 см) пелоїдів за площею акваторії лиману (за даними аналізів 2005-2006 рр.) і зміні сумарної перекисьрозпадаючої активності і її складових (без ензиматичної активності і ензиматичною, власне активності каталази) в різні за водністю роки (2005-2014 рр.) частково відображена нами раніше.

Показано, що співвідношення різних форм активності каталази в поверхневому шарі донних відкладень за площею акваторії Куяльницького лиману істотно залежить від структури грунту.

В даному повідомленні за результатами узагальнення матеріалів комплексних досліджень біотичних і абіотичних компонентів екосистеми Куяльницького лиману представлені результати дослідження синхронних змін вмісту аскорбінової кислоти в поверхневому шарі донних відкладень південної частини Куяльницького лиману в залежності від солоності води в лимані і вмісту органічної речовини в мулових донних відкладеннях (рис.1, 2).

Біологічна активність мул грязь Куяльницький лиман
Рис.1 Хід міжрічних змін вмісту аскорбінової кислоти в мулі донних відкладеннь у південній частині Куяльницького лиману і солоності води (результати наведені з розрахунку на суху речовину)

Вміст аскорбінова кислота мул Куяльницький лиман
Рис.2 Зміни концентрацій аскорбінової кислоти, її відносин до солоності (С / S) з вмістом органічної речовини (результати наведені з розрахунку на суху речовину)

В даний час в умовах замкнутості лиману, незначний обсяг прісноводного стоку і інтенсивного випаровування води зросла солоність води, припинилися процеси відтворення і погіршилася якість пелоїдів.

Про це свідчать дані, наведені на рис.2. Для підтвердження отриманих результатів проведено статистичний аналіз, який показав зв'язок досліджуваних біологічних показників з солоністю води.

Коефіцієнти кореляції Пірсона, розраховані за даними багаторічних досліджень в осінній період виявили негативну кореляцію між концентрацією аскорбінової кислоти в Пелоїді лиману і солоністю води (r = -0,83) і позитивну - між концентрацією аскорбінової кислоти і вмістом органічної речовини в Пелоїді (r = 0 , 84).

Досить висока тіснота зв'язку між показниками в осінній період свідчить про те, що утворення аскорбінової кислоти визначається головним чином процесами в середині водойми, пов'язаними з окисленням автохтонної органічної речовини, значно нівелюється внесок аллохтонної органічної речовини терригенного стоку з водозбору.

Мітки Інфо: якість грязі, мул Куяльницького лиману - біологічно-активні речовини, стан.

Коментарі